Kaip lietuviškai vadinami mūsų giminaičiai

ne kas...būna ir geriau...normaliai.neblogai!puiku! (balsavo 39 , reitingas: 4.33 iš 5)
Loading...

Markeris

(copy/past)

Žmona – pati, patni, viešpatni, boba,bobė, motė, senė, žiuponė (pono
žmona),draugė, drauguonė.
Vyras – diedas, patis, senis, tėvas, draugas.
Vyro motina – anýta
Vyro tėvas – šẽšuras
Vyro brolis – dieveris (dar – švogeris, skolinys iš rusų kalbos, o rusų
kalboje – skolinys iš vokiečių k.)
Vyro sesuo – móša (dieverė, moša, švogerka (skolinys), svainė, marti,
brolaitė.)
žmonai vyro sesers vyras – mošėnas
Vyro brolio žmona – jéntė, ìntė, gentė, žentė. Pirminis žodis – jentė,
kiti- vediniai, dar – dieverienė, brolienė
Žmonos tėvas – úošvis
Žmonos motina – úošvė
Žmonos brolis – láigonas (vyrui žmonos brolio žmona – laig(u)onienė)
Žmonos sesuo – sváinė
Žmonos sesers vyras – sváinis
Sūnaus žmona – martì, sūnienė.
Sūnaus žmonos (marčios) brolis – marčiabrolis.
Dukters vyras – žentas, martas, dukravedis, dukterėnas.
Brolio žmona – martì, marša, brolienė, brolaitė.
Sesers vyras – žéntas, svainis
Tėvui ar mamai marčios ar žento mama – svočia
Tėvui ar mamai marčios ar žento tėvas – svotas
Broliui ar seseriai sesers vyras – svainis
Broliui ar seseriai brolio žmona – brolienė

Avynas – motinos brolis (kaip ir prūsiškas „awis”), dėdė.
Ava – motinos brolio (avyno) žmona; teta, dėdienė. Dar – avynienė, mūma.
Brosis, broterėlis, brolelis, brotužis – pusbrolis.
Brosė, brotužė – pusseserė.
Dėdbuvis – velionės tetos vyras.
Dėdėnbuvė – dėdienė, jos vyro giminėms, dėdei mirus.
Tetėnas, tetulėnas – tėvo arba motinos sesers (tetos) vyras. Kita žodžio
tetulėnas reikšmė – tetos sūnus, t.y. pusbrolis.
Tetinas, tetutinas, tetulis, tetulius – tetos vyras (š. Lietuvoje)
Bobutinas – senelės vyras (bobutės vyras iš kitų vedybų, pagal uošvinas –
uošvės vyras iš kitų vedybų);

Dukterėčia – brolio ar sesers duktė
Sūnėnas – brolio ar sesers sūnus
Brolėčia – brolio duktė
Brolėnas, brotainis – brolio sūnus.
Brotainienė – brolio sūnaus žmona.
Seserėčia – sesers dukra
Seserėnas – sesers sūnus

Nepuotis (dar- nepotis, neptis)- vaiko vaikas, vaiko sūnus. Dabar – anūkas
(kaip ir anūkė, neseniai pasiskolinti iš slavų – baltarusių ar ukrainiečių
oнук) Neptė- vaiko duktė (Sanskrito kalboje anūkas ir anūkė atitinkamai yra
nápāt ir nápt)
Anūkienė- anūko, vaikaičio žmona.

Užkurys, priekuras, įkuris, ančkurys, priimčius, įsodas, namininkas,
ateitinys, įvestinys, atvestinys – 1. vyras po vedybų išeinantis į žmonos
namus. 2) (Antrasis) našlės vyras (dar – preikšas);
Užgulis, pavadas, – antrasis moters vyras;
Užtupys, ančtupinis – trečiasis moters vyras;
Bobkalis, kaliboba – ketvirtasis moters vyras;
Bobos baigis – penktasis moters vyras;
Pavada, antravedė, antrapatė – antroji vyro žmona;
Trečiapatė – trečioji vyro žmona.
Preikšė – už našlio ištekėjusi ir apsigyvenusi jo namuose moteris;
Puspatė, pusbobė – sugyventinė, netikra pati.

Preikšė, preikšienė – našlio žmona;

Pora, pačiudu, draugysta – abu sutuoktiniai;
Šeirys, šeiris, udaučius – be žmonos (mirus žmonai) likęs vyras
Gyvanašlis – be žmonos (paliko vyrą) likęs vyras
Šeirė, udava – be vyro (mirus vyrui) likusi žmona;
Gyvanašlė – be vyro (paliko žmoną) likusi žmona

Na o pabaigai… Ar žinojote, kad senasis lietuviškas pono (ios,
aičio,panelės – slavų kalbų skoliniai) ar tamstos (tamystos) kreipinys
buvo… viešpas (viešpė, viešpaitis, viešpaitė)…Žinoma, kilo nuo žodžio
viešpat(i)s, kuris vėliau, krikščionybės laikais, tapo dievo priedėliu
(viešpats dievas = ponas dievas).

panašūs įrašai

Leave a Reply

*visos teisės saugomos © 2006-2011